ประเสริฐ4950101018-2
Just another WordPress.com weblog

ก.พ.
12

รายงานข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งว่า สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2550 มีจำนวนประมาณ 14.46 ล้านคน เพิ่มขึ้น 642,426 คน หรือ 4.65% จากปี 2549 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา 13.82 ล้านคน ทั้งนี้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ ททท.วางไว้เล็กน้อยว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 14.5 ล้านคน สำหรับนักท่องเที่ยวประเทศที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รัสเซีย 277,503 คน เพิ่มขึ้น 47.88%, ประเทศแถบยุโรปตะวันออก 148,302 คน เพิ่มขึ้น 34.68%, ฟินแลนด์ 143,266 คน เพิ่มขึ้น 29.65%, สวีเดน 378,387 คน เพิ่มขึ้น 23.62% และ สเปน 82,111 คน เพิ่มขึ้น 17.88% ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาตลาดที่เติบโตลดลง คือนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก ซึ่งมีจำนวน 7.61 ล้านคน ลดลง 0.14% จากปี 2549 และคิดเป็นสัดส่วน 52.63% ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ทั้งภูมิภาคจะลดลง แต่นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพิ่มขึ้นอยู่ โดยมีนักท่องเที่ยว 3.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.86%

 

 

อาเซียน

 

 

 

– มาเลเซีย สิงคโปร์ อื่น ๆ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เวียตนาม)

ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)  ได้กลุ่มตัวอย่างที่มาจากทวีปเอเชีย ร้อยละ 58.8   ทวีปยุโรป   ร้อยละ 21.7    ทวีปอเมริกา ร้อยละ 7.0   ทวีปโอซีเนีย ร้อยละ 5.0   และอื่น ๆ ร้อยละ 8.6
       ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่ทำการสำรวจครั้งนี้   พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 58.2     เพศหญิง ร้อยละ 41.8   เป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปีมากที่สุด คือ ร้อยละ 33.5 ส่วน   กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุซึ่ง มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 6.2   โดยทั้งนี้ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.1) คือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
       นักท่องเที่ยวร้อยละ 34.3 เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งมีจำนวนเท่ากับนักท่องเที่ยวที่ระบุว่ามาประเทศไทยมากกว่า 3 ครั้ง   โดยร้อยละ 26.1 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยโดยการบอกต่อจากเพื่อน/ญาติ   รองลงมา ร้อยละ 20.3  ทราบจากบริษัทท่องเที่ยว   จากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 14.5  และจากโทรทัศน์ ร้อยละ 13.1
       วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว ร้อยละ 69.6   รองลงมา คือ เพื่อติดต่อธุรกิจ ร้อยละ 14.8   โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.7 จะพักในโรงแรมในระหว่างอยู่ในกรุงเทพฯ
       จังหวัด หรือ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ นิยมไปเที่ยวมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 84.0)ตามด้วยภูเก็ต (ร้อยละ 3.8)  และ พัทยา (ร้อยละ 3.6)      
       เมื่อสอบถามความคาดหวังในการเดินทางมากรุงเทพฯ  นักท่องเที่ยวร้อยละ 34.3 ให้ความเห็นว่า เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก่อนที่จะเดินทางมากรุงเทพฯ    ร้อยละ 34.7  ระบุว่า ดีกว่าที่คาดหวังไว้มาก   ร้อยละ 28.6  ระบุว่า ดีกว่าที่คาดหวังไว้    ร้อยละ 1.7 ระบุว่า แย่กว่าที่คาดหวัง  และอีกร้อยละ 0.6 ระบุว่า แย่กว่าที่คาดหวังมาก
       โดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 63.3 มีความพึงพอใจต่อการมากรุงเทพมหานคร    ร้อยละ 35.2 มีความพึงพอใจมาก   แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจอยู่  ร้อยละ 1.5
       เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯ สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นึกถึงและประทับใจมากที่สุด 3 อับดับแรก  คือ  อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 13.4)   แหล่งช็อปปิ้ง (ร้อยละ 11.9)   ประทับใจคนไทย (ร้อยละ 9.8) และประทับใจในความมีมิตรไมตรีที่ได้รับ (ร้อยละ 7.2)    
       โดย 3 อันดับแรกของสิ่งที่ไม่ประใจมากที่สุดยังคงเป็นปัญหาจราจรติดขัด ร้อยละ 13.4   ตามมาด้วยปัญหามลภาวะ และความสกปรก  ร้อยละ 3.0 เท่ากัน
       เมื่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนี้  มีทั้งสิ่งที่ประทับใจ และไม่ประทับ  แต่นักท่องเที่ยวร้อยละ 89.8  ก็บอกว่า จะมาเที่ยวกรุงเทพอีกในอนาคต    และร้อยละ 89.8  จะแนะนำผู้อื่นให้มาเที่ยวกรุงเทพอีกด้วย    มีเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้นที่บอก จะไม่มากรุงเทพอีก   และเพียงร้อยละ 2.8 ที่จะไม่แนะนำให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพ
       จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร คิดเป็นค่าคะแนนจาก 100 คะแนน มีดังนี้
       – นักท่องเที่ยวพอใจมากที่สุด คือ ความมีมิตรไมตรีของคนไทย 87.3 คะแนน    
               รองลงมา คือ วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  84.6 คะแนน    ความคุ้มค่าเงินต่อบริการต่าง ๆ ที่ได้รับ    84.2 คะแนน  และ
               ความหลากหลายและคุณภาพของแหล่งช็อปปิ้ง    84.0 คะแนน  
       – นักท่องเที่ยวให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ป้ายบอกทางหรือบอกสถานที่  74.7 คะแนน และ
               ความสะอาดของถนนหนทาง  75.1 คะแนน
                                       ตารางแสดงผลการสำรวจ
       ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างแยกตามภูมิภาค
                       จำนวน   ร้อยละ
       ทวีปเอเชีย        276     58.8
       ทวีปยุโรป         102     21.7
       ทวีปอเมริกา       27      5.8
       ทวีปโอซีเนีย       22      4.7
       อื่นๆ             42      9.0
       ตารางที่ 2 :
                               จำนวน   ร้อยละ
เพศ            
       ชาย                     273     58.2
       หญิง                     196     41.8
อายุ            
       15-24 ปี                 107     22.8
       25-34 ปี                 157     33.5
       35-44 ปี                 108     23.0
       45-54 ปี                 68      14.5
       55-64 ปี                 22      4.7
       มากกว่า 64 ปี             7       1.5
การศึกษา                
       ต่ำกว่าปริญญาตรี            70      14.9
       ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า       399     85.1
       ตารางที่ 3 : ท่านเคยมาประเทศไทยกี่ครั้ง
                       จำนวน   ร้อยละ
       ครั้งแรก          161     34.3
       1 – 3 ครั้ง       147     31.3
       มากกว่า 3 ครั้ง    161     34.3
       ตารางที่ 4 : ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากแหล่งใด
                       จำนวน   ร้อยละ
       เพื่อนหรือญาติ      184     26.1
       บริษัทท่องเที่ยว     143     20.3
       อินเทอร์เน็ต       102     14.5
       โทรทัศน์          92      13.1
       นิตยสาร          57      8.1
       หนังสือพิมพ์        40      5.7
       แผ่นพับโฆษณา      40      5.7
       อื่น ๆ            46      6.5
       ตารางที่ 5 : วัตถุประสงค์หลักของการมาเมืองไทย
                               จำนวน   ร้อยละ
       พักผ่อน / ท่องเที่ยว         357     69.6
       ธุรกิจ                    76      14.8
       เยี่ยมญาติ / เพื่อน          23      4.5
       ประชุม / สัมมนา           6       1.2
       ราชการ                  5       1.0
       ทัศนศึกษา / ดูงาน          5       1.0
       อื่น ๆ                    41      8.0
       ตารางที่ 6 : ท่านพักที่ไหนระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพฯ
                               จำนวน   ร้อยละ
       โรงแรม / โมเต็ล          389     76.7
       บังกะโล / รีสอร์ท          24      4.7
       ญาติ / เพื่อน              21      4.1
       เกสท์เฮาส์                41      8.1
       อพาร์ทเมนท์ / คอนโด       11      2.2
       อื่น ๆ                    21      4.1
       ตารางที่ 7 : เมืองหลัก ๆ ในประเทศไทยที่ท่านไป
                               จำนวน   ร้อยละ
       อับดับที่ 1 : กรุงเทพฯ       394     84.0
       อันดับที่ 2 : ภูเก็ต          18      3.8
       อันดับที่ 3 : พัทยา          17      3.6
       ตารางที่ 8 : หากเปรียบเทียบกับความคาดหวังของท่าน   กรุงเทพฯ เมื่อท่านได้มาเห็นเป็นเช่นไร
                               จำนวน   ร้อยละ
       ดีกว่าที่คาดหวังมาก          163     34.7
       ดีกว่าที่คาดหวัง             134     28.6
       ตามที่คาดหวัง              161     34.3
       แย่กว่าที่คาดหวัง            8       1.7
       แย่กว่าที่คาดหวังมาก         3       0.6
       ตารางที่ 9 : โดยรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อการมากรุงเทพอย่างไร
                               จำนวน   ร้อยละ
       พึงพอใจมาก               165     35.2
       พึงพอใจ                  297     63.3
       ไม่พึงพอใจ                6       1.3
       ไม่พึงพอใจเลย             1       0.2
       ตารางที่ 10 : จากประสบการณ์ที่มาเยี่ยมกรุงเทพฯ ท่านมีระดับความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้แค่ไหน
                                                       ดัชนี
       ความมีมิตรไมตรี                                    87.3
       วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ       84.6
       ความคุ้มค่าเงินต่อบริการต่าง ๆ ที่ได้รับ                   84.2
       ความหลากหลายและคุณภาพของแหล่งช็อปปิ้ง                84.0
       สถานที่รับประทานอาหาร                              82.6
       สถานที่พักอาศัย                                     82.5
       แหล่งบันเทิงและการท่องเที่ยวยามราตรี                   80.7
       ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว                          80.2
       ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม            79.8
       กิจกรรมหรืองานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว                    79.4
       การเดินทางโดยแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า     79.1
       ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ            78.9
       มัคคุเทศก์ 77.2
       ความสะอาดของถนนหนทาง    75.1
       ป้ายบอกทางหรือบอกสถานที่    74.7
       ตารางที่ 11 : ให้ท่านเขียนคำหนึ่งคำ ที่แสดงถึงสิ่งที่ท่าน ประทับใจมากที่สุด ระหว่างอยู่ในกรุงเทพ
                               จำนวน   ร้อยละ
       อาหารไทย                63      13.4
       ช็อปปิ้ง                   56      11.9
       คนไทย                   46      9.8
       มีมิตรไมตรี                34      7.2
       วัด                      18      3.8
       อื่น ๆ                    252     53.9
       ตารางที่ 12 : ให้ท่านเขียนคำหนึ่งคำ ที่แสดงถึงสิ่งที่ท่าน ไม่ประทับใจมากที่สุด ระหว่างอยู่ในกรุงเทพ
                               จำนวน   ร้อยละ
       จราจรติดขัด               63      13.4
       มลภาวะ                  19      4.1
       ความสกปรก               19      4.1
       ภาษา                    14      3.0
       คนขับแท็กซี่                14      3.0
       อื่น ๆ                    340     72.4
       ตารางที่ 13 : ในอนาคต ท่านจะมากรุงเทพฯ อีก หรือไม่
                               จำนวน   ร้อยละ
       มา                      421     89.8
       ไม่มา                    3       0.6
       ไม่แน่ใจ                  45      9.6
       ตารางที่ 14 : ท่านจะแนะนำผู้อื่นให้มาเที่ยวกรุงเทพ หรือไม่
                               จำนวน   ร้อยละ
       แนะนำ                   421     89.8
       ไม่แนะนำ                 13      2.8
       ไม่แน่ใจ                  35      7.5

Advertisements
ม.ค.
23

วันแรก

 กรุงเทพฯ – ลอนดอน

 

  17.40 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอทีฮัด แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารเดินทางและสัมภาระของท่าน

 

  23.45 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ EY 402 / EY 305

 

วันที่สอง

 ลอนดอน สโตนเฮ็นจ์ – ล่องแม่น้ำเทมส์
  06.35 น.   ถึงสนามบินลอนดอนแก็ตวิค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองอาเมสบูรี่ เข้าชม สโตนเฮ็นจ์ (Stonหินปริศนา ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถหาคำตอบได้แน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาทำไม ใครคือผู้สร้าง มีการตั้งข้อสังเกตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้ หรือผู้มีอำนาจมากมายที่สามารถขนบรรดาก้อนหินขนาดยักษ์เหล่านี้มารวมกัน
ไว้ได้ นับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

 

 

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  บ่าย   หลังอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงลอนดอน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมแม่น้ำเทมส์ ชมความงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำเทมส์
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่โรงแรม NOVOTEL LONDON WEST หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่สาม

 ลอนดอนซิตี้ทัวร์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุซโซ่ ลอนดอนทาวเวอร์
  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางโดนรถไฟใต้ดิน เข้าชมหุ่นบรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง นักกีฬา ชื่อดัง หรือผู้นำจากนานาประเทศ และกษัตริย์ ราชินี ในอดีต รวมไปถึงพระราชวงศ์ของอังกฤษ ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุซโซ่ (Madame Tussaud) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวลอนดอน จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ระลึกถึงนายพลเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญคนหนึ่งของอังกฤษ นำท่านถ่ายภาพกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน และลอนดอนอาย ชมการเปลี่ยนเวรของทหารองครักษ์รักษาพระองค์ที่หน้า พระราชวงบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)

 

 

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  บ่าย   หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St. Paul Cathedral) ซึ่งมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญอย่างพระราชพิธีสมรสระหว่างเจ้าชายแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์คนสำคัญ ถ่ายภาพหน้ามหาวิหารเซนต์ปอลคู่กับ อนุสาวรีย์พระนางแอนน์ โบลีน จากนั้นให้ท่านได้ลองสัมผัสกับรถบัสสองชั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุงลอนดอน ไปสู่หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) ที่มีอายุกว่า 927 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้ถูกใช้เป็นป้อมปราการ พระราชวัง เรือนจำ สวนสัตว์ โรงกษาปณ์ และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้นำเอาราชสมบัติแห่งราชวงศ์อังกฤษออกแสดง หนึ่งในนั้นคือ เพชรสตาร์ออฟแอฟริกาขนาด 500 และ 300 กะรัต ซึ่งประดับอยู่ด้านหน้าพระมหามงกุฎ และคฑาประจำพระองค์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายภาพกับ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) ที่สวยงามที่สุดที่ข้ามทอดแม่น้ำเทมส์ และเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของลอนดอน
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังจากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก
 

วันที่สี่

 อิสระตามอัธยาศัย
  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันนี้ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย หรือสัมผัสกับชีวิตชาวลอนดอนด้วยตัวท่านเอง เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งของกรุงลอนดอน เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่บนถนน
อ๊อกซ์ฟอร์ด เช่น สินค้าภายในร้าน Mark & Spencers, Next, Bally หรือห้าง
สรรพสินค้าใหญ่อย่างห้าง Selfridges หรือเลือกจับจ่ายสินค้าคุณภาพนานา
ชนิดในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของลอนดอน “Harrods” และถนน
Regent ตามอัธยาศัย
*** วันนี้ไม่มีบริการอาหารเที่ยงและเย็น ***

 

  ค่ำ   พักที่โรงแรม NOVOTEL LONDON WEST หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ห้า

 ลอนดอน – กรุงเทพฯ
  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย

 

  09.00 น.   นำคณะเดินทางสู่สนามบินลอนดอนแก็ตวิค เพื่อทำการเช็คอิน
  11.00 น.   ออกเดินทางจากลอนดอน สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 308 / EY 403
 

วันที่หก

 กรุงเทพฯ
  07.35 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
           

 

 

 

ทัวร์เอื้องหลวงลอนดอน 3 วัน 2 คืน

รหัส : ROHS50
ประเทศ : อังกฤษ
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
เมือง : ลอนดอน
ราคาเริ่มต้น : .00 บาท

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทัวร์เอื้องหลวงลอนดอน 3 วัน 2 คืน

 

ราคาทัวร์เอื้องหลวงรวม

 

ภูมิภาคอันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนที่จะได้ไปเยี่ยมเยือน ความสวยงามของภูมิประเทศ ความอุ่นสบายของภูมิอากาศ ตลอดจนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ยาวนาน สรรค์สร้างให้ภูมิภาคนี้มีสวนที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายอยู่ณ ประเทศต่างๆทั่วยุโรป

 

 

 

 

 

 

รายการทัวร์เอื้องหลวง

ระยะเวลา

รหัสทัวร์

ลอนดอนพาเพลิน

3 วัน 2 คืน

ROHS50

ลอนดอน

1 คืนขึ้นไป

ROHX50

รายการแนะนำเลือกซื้อ (ลอนดอน)

รายการทัวร์

กำหนดการ

รหัสทัวร์

อาหารค่ำล่องแม่น้ำเทมส์ (ทัวร์ค่ำ)พร้อมอาหารค่ำ

อาหารค่ำมื้อพิเศษ รายการอาหารชั้นเลิศบนเรือหรูหรา ที่ล่องไปตามแม่น้ำเทมส์ ดื่มด่ำบรรยากาศโรแมนติค กับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเทมส์

LONOP1

ล่องเรือสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (ทัวร์ครึ่งวันบ่าย)

ล่องแม่น้ำเทมส์ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ มองจากสองฟากฝั่ง สู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เพื่อชมเพชรบนยอดมงกุฎที่สวยงามที่สุดในโลก และสัมผัสสถานที่กักขังนักโทษ ณ ที่แห่งนี้

LONOP3

สู่พระราชวังวินเซอร์ ซัลลิสเบอรี่ และสโตนเฮนจ์(ทัวร์เต็มวัน)

ชมพระราชวังวินเซอร์อันกว้างใหญ่ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านมายังซัลลิสเบอรี่ ชมวิหารและนาฬิกาเรือนใหญ่เก่าแก่ที่สุดในโลก และนำชมสโตนเฮนจ์ กองหินมหึมาหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันลือชื่อ

LONOP4

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • กรุณาสำรองการเดินทางก่อนวันเดินทางของท่านล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ หรือไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
  • ถ้าท่านสำรองการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ ท่านต้องชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาแพคเกจทัวร์ ยกเว้นบางเส้นทางหรือบางเมืองซึ่งการสำรองที่นั่งต้องชำระเงินมัดจำทันทีที่ท่านสำรองที่นั่ง
  • แพคเกจทัวร์นี้อยู่ภายใต้ “เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ” โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ รวมถึง การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการเดินทางกับทางเจ้าหน้าที่ หรือ คลิกที่นี่
  • ราคาแพคเกจทัวร์เอื้องหลวงและรายละเอียด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขสำคัญ ก่อนซื้อแพคเกจทัวร์   *****

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า-บริการ จากบริษัท ฯ ให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

หมายเหตุ 1 ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

หมายเหตุ 2 หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 308 8383 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย) และโทรสาร 02 308 8355

หมายเหตุ 3 กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 
ม.ค.
15

northumbria_university_3

northumbria_university_1

Northumbria University
มหาวิทยาลัย Northumbria ได้รับการขนานนามให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่และทันสมัยที่สุดจาก The Times Good University Guide หลายปีติดต่อกัน เพราะว่าที่นี่มีคอร์สต่างๆมากมายเตรียมไว้รองรับและเติมเต็มจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใหม่และทันสมัย ตลอดจนอาจารย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัย Northumbria จึงเป็นมหาลัยวิทยาลัยนานาชาติที่ติดอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ

Northumbria University ตั้งอยู่ที่เมือง Newcastle ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแห่งศาสนา มีโบสถ์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์และรักในธรรมชาติ,ศิลปะ และกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จึงทำให้เมือง Newcastle มีสโมสรฟุตบอล Newcastle ชื่อดังก้องโลกเกิดขึ้น นอกจากนี้เมือง Newcastle ยังเหมาะสำหรับการพักผ่อนของครอบครัว และวันว่างหลังเลิกเรียนอีกด้วย การเดินทางก็สะดวกสบาย เพราะมี International Airport, Train, Bus and Coach บริการทุกวัน

ม.ค.
15

 

 

sohoe0b985

London Chaina Town ( SOHO )

เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ คนไทยในลอนดอนชอบไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า อาหารจีนเป็นอาหารที่คนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาอย่างยิ่งมากกว่า อาหารฝรั่ง เบอร์เกอร์ แซนวิชเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังมี ซุปเปอร์มาเก็ตของคนจีน ที่นำเข้า ของชำ ทั้ง ผัก ผลไม้ ม่าม่า และ ซอสปรุงอาหาร แม้กระทั่ง ปลาร้า ก็มี ที่นำเข้ามาจากเมืองไทยทุกวันสดมาก เป็นที่ ๆ นักเรียนไทยในลอนดอนรู้จักกันดี

ดูที่ร้านแดงด้านขวามือสุดสิ นั่นแหละ ซุปเปอร์มาร์คเก็ตจีน ชื่อ LOON MOON ที่มีของชำจากเมืองไทยเพียบ อยู่ใจกลาง โซโฮ เลยละ

london-eye

London Eye

บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย (British Airways London Eye) กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษไปซะแล้ว สำหรับบริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย ที่สร้างขึ้นเพื่อรับปี สหัสวรรษ 2000 โดยสายการบินบริติช บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นกงล้อหมุน มีความสูง 135 เมตร จุดชมวิวนี้ สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิด อากาศ น้ำ พื้นโลก และเวลา

harrods

Harrods

ห้างแฮร็อดส์ (Harrods) อภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ชื่อ อัลฟาเยด เป็นเจ้าของกิจการตั้งอยู่บนบรอมตันแถวๆย่าน ” ไนท์บริดจ์ “(Knightsbridge) ที่ห้างแฮร็อดส์มีของขายมากมายกว่า 300 แผนก อยากจะได้อะไรข้างในมีหมด เพียงแต่ว่าจะตัดสินใจซื้อกันหรือเปล่าเทานั้น เพราะราคาข้าวของแต่ล่ะอย่างแพงหูฉี่ ในห้างมีร้านโดนัทชื่อดังอันดับ 1 ใน 10 ของโลกคือ Krispy Kream อร่อยมากขอรับประกันคุณภาพหากหาซื้ออะไรไม่ได้ ซื้อถุงก๊อปแก๊ปของห้างมาเป็นที่ระลึกก็ยังดี

oxford-street

Oxford Street

แหล่งชอปปิ้ง อีกแห่งที่ไม่น่าที่จะพลาดคือ อ๊อกฟอร์ดสตรีท มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม .) ทั้งสองฟากฝั่งถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด ที่เห็นใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ก็คงจะเป็นห้างที่มีชื่อว่าเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งมีของขายตั่งแต่เครื่องใช้ในบ้าน ฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าเครื่องสำอาง เครื่องแก้ว ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าแบรนเนม ซึ่งเป็นอีกแหล่งชอปปิ้ง ที่ทุก ๆ คนประทับใจมาก

london-zoo

สวนสัตว์ ลอนดอน (London Zoo)

trafalgar-square

จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)

st-james-park

สวนสาธารณะ เซนต์ เจมส์ ปาร์ค

tower-bridge1

Tower-Bridge

dsf_10891

รถเมล์สองชั้สนสัญลักษณ์อังกฤษ

6ae3db69-6918-4493-988b-397606bb2974

ธงชาติอังกฤษ

buckingham_palace_12

พระราชวังบั๊คกิ้งแฮมของอังกฤษ

1122269

บิ๊กเบนเป็นนาฒิกาที่เที่ยงตรงที่สุดของโลกเรือนหนึ่ง แต่ก็เคยมีปัญหาหลายครั้ง รวมทั้งเมื่อ 27 กรกฏาคม 2548 ที่นาฬิกาหยุดเดินตอน 22.07 น.ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจะเดินต่อและหยุดนิ่งอีกครั้งใน 13 นาทีต่อมา โดยค้างอยู่นาน 90 นาที ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตั้งเวลาใหม่ ซึ่งอาจเป็นเพราะอากาศร้อนจัด นาฬิกายังเคยหยุดเดินเมื่อ 30 เมษายน 2540 หรือ 1 วันก่อนที่อดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์จะพาพรรคแรงงานกวาดที่นั่งในรัฐสภา และหยุดเดินอีกครั้งใน 3 สัปดาห์หลังจากนั้น ส่วนเมื่อปี 2519 นาฬิกาหยุดเดินเพราะชิ้นส่วนเสียหาย และเมื่อปี 2505 หิมะที่ตกหนักทำให้นาฬิกาบอกเวลาขึ้นปีใหม่สายไป 10 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อังกฤษ

 

ทัวร์อังกฤษ /รหัส แพคเกจทัวร์ : A75-TG-EUR04   

 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 27DEC-3JAN
 ราคา / ท่าน : 103,550 บาท(ผู้ใหญ่) , 0 บาท(เด็กมีเตียง)
                        102,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
                        92,650 บาท(เด็กมีเตียง) / 82,350 บาท(เด็กไม่มีเตียง)

 รายการทัวร์อังกฤษ : EUROPE GREAT BRITANE ENG – SCOTLAND – WALES 8 วัน : ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมันที่เมืองบาธ คาร์ดิ๊ฟ(เวลส์) สแตรทฟอร์ด สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เมืองวินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค สก็อตวิสกี้ ปราสาทเอดินเบิร์ก มหาวิหารยอร์ค มหานครลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน ทาวเวอร์ออฟลอนดอน พิพิธภัณฑ์มาดามทูสโซ่ด์

ทัวร์อังกฤษ /รหัส แพคเกจทัวร์ : A75-TG-EUR05   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 26DEC-4JAN
 ราคา / ท่าน : 116,550 บาท(ผู้ใหญ่) , 0 บาท(เด็กมีเตียง)
                        115,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
                        104,350 บาท(เด็กมีเตียง) / 92,750 บาท(เด็กไม่มีเตียง)
 รายการทัวร์อังกฤษ : EUROPE GREAT BRITANE ENG -WALES-SCOTLAND 10 วัน : ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมันที่เมืองบาธ คาร์ดิ๊ฟ(เวลส์) เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ สแตรฟอร์ด เมืองอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม ช็คสเปียร์ มหาวิหารเมืองยอร์ค เอดินเบิร์ก เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ล่องเรือทะเลสาบล็อคเนส สถานที่ขึ้นชื่อของไฮแลนด์ เที่ยวเมืองเอดินเบอระ ที่ได้รับการขนานนามว่า เอเธนส์แห่งทิศเหนือ เมืองวินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดของอังกฤษ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่เป็นที่ตั้งของสนาม โอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดของปีศาจแดง ชมพระราชวังวินเซอร์ของกษัตริย์วิลเลียม มหานครลอนดอน ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

 

 

 

 

พ.ย.
28

e0b8aae0b8b8e0b980e0b897e0b89e 

เที่ยวเมืองล้านนา

ตามรอยพระธาตุประจำปีเกิดเมืองล้านนา

สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมได้ไปนั้นมีหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก หรือทะเล แต่ที่ประทับใจก็คือ การไปเที่ยวเชียงใหม่ จะว่าไปเที่ยวก็ไม่เชิงนะครับ เพราะว่าการไปเที่ยวครั้งนั้นถือว่าไปทำงานด้วยในตัวซึ่งเป็นการไปฝึกทำทัวร์ด้วยเป็นครั้งแรกซึ่งไปกับอาจารย์ที่คณะและสถานที่ไปนั้นก็มีหลายแห่ง ในทริปตามรอย นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งเท่าที่จำได้ก็มีก่อนการเดินทางนั้นจะต้องมีการเตรียมตัว เตรียมอุปกรณืต่างในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ข้าวของเครื่องใช้ต่างที่จำเป็นในการทำทัวร์ ซึ่งโปรแกรมที่จะไปนั้นก็จะเดินทางผ่านทั้งหมดสามจังหวัดได้แก่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ซึ่งพระธาตุประจำปีเกิดก็จะประดิษฐานอยู่ในจังหวัดที่ได้กล่าวมา

e0b8abe0b8a3e0b8b42

วันออกเดินทางนั้นออกเดินทางตอนเย็นโดยรถโค้ชปรับอากาศ การเดินทางนั้นราบรื่นดีและถึงจังหวัดแรกก็คือ ลำพูน นมัสการพระธาตุหริภุญชัยซึ่งผมนั้นตั้งแต่เกิดมานั้นนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มา ได้มาชมป็นครั้งแรกพอได้เห็นก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพระธาตุหริภุญชัยนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีความใหญ่โต สีทองอร่าม

e0b8a5e0b8b3e0b89be0b8b2e0b887e0b8abe0b8a7e0b887

หลังจากนั้นเราได้เดินทางต่อไปยังสถานที่ต่อไปก็คือ พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง การเดินทางมายังลำปางนั้นเดินทางสะดวกพียงไม่นานเราก็ได้เดินทางมาถึงที่พระธาตุลำปาง พอมาถึงหน้าวัดสิ่งแรกที่เหลือบไปเห็นคือ รถม้าลำปาง ซึ่งถ้าใครได้มาที่ลำปางนั้นก็ต้องได้เห็นรถม้าลำปางอแย่งแน่นอน และเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของลำงอีกด้วย หลังจากนั้นได้เข้าไปในวัดพระธาตุลำปางหลวง นมัสการหวงพ่อทันใจซึ่งเค้าบอกันว่าถ้าอธิฐานและยกหลวงพ่อด้วยนิ้วก้อยขึ้นซึ่งเป็นพระพุทธรูปมีความสูงประมาณหนึ่งฟุตและหนักมาก แต่ว่าตัวผมนั้นไม่กล้ายกกลัวว่าจะยกไม่ขึ้น อิอิ

e0b980e0b887e0b8b2e0b8a5e0b8b3e0b89be0b8b2e0b887e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b887

 

และมาที่นี้ต้องเข้าไปชมพระธาตุหัวกลับซึ่งก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งที่วัดแห่งนี้ แต่ผมว่ามันเป็นความหักเหของแสงมากกว่าศิลปะกรรมภายในวัดนั้นมีความงดงามมากๆขอบอกเพราะพระธาตลำปางหลวงนั้นมีขนาดใหญ๋การประดับตกแต่งนั้น ตกแต่งด้วยแผ่นทองจังโก ที่สลักลายไม่เหมือนกันสักแผ่นตลอดองค์พระธาตุ

e0b89ae0b8b1e0b899e0b984e0b894 watphrathatdoisuthep1

หลังจากนั้นเราได้ออกเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายคือ จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่เราจะไปนั้นก็คือ พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ผมนั้นอยากไปมาก และอีกหลายๆคนคงคิดเหมื อนกัน เราเดินทางจากลำปางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง พอมาถึงที่เชียงใหม่แล้วก็ต้องข้นดอยบรรยายกาศด้านล่างร้อนมากแต่พอขึ้นมาข้างบนดอยนั้น อากาศค่อนข้างเย็นอย่างไม่น่าเชื่อมีหมอกเล็กน้อย และก็ได้เดินขึ้นบรรไดมาข้างบนซ่งสิ่งที่มองเห็นข้างหน้าเมื่อเดินขึ้นมาถึงนั้น เป็นพรธาตุดอสุเทพที่งดงามมาก งดงามยิ่งกว่าที่เคยเห็นในรูปหลายร้อยเท่า บริเวณโดยรอบระเบียงนั้นสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วย นับว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากนอกจะได้เที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้ว ยังได้บุญ ทำบุญอีกด้วย การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับบบบบบบบบบบบ

ประวัติผู้เขียน

หมิง

25112008834-001

 

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขาวิชา การท่องเที่ยว

การบรรยายที่ประทับใจ : วัดไชยวัฒนาราม

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป : มัลดีฟ , ฝรั่งเศส

พ.ย.
18

  

detail

ยุโรปเป็นภูมิภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฐานะที่เป็นแหล่งท่องของโลก ในอดีตยุคกรีกผู้ตนมักเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมหรือเทสกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไปขอคำปรึกษาของเทพพยากรณ์ ชาวกรีกโบราณยังเดินทางไปเยี่ยมชม มหกรรมกีฬาที่สำคัญที่รู้จัก กันคือโอลิมปิกเกมส์ เริ่มมีครั้งแรกในปี  776 ก่อนคริสต์กาลต่อมามีชาวกรีก ผู้หนึ่งชื่อ Herodotus ได้เดินทางจากประเทศกรีก ไปยังดินแดนต่าง ๆ ซึ่งได้จุดประกาย ให้นักเดินทางรุ่นหลัง ๆ เช่น มาโคโปโล การเดินทางของชาวกรีก มีวัตถุประสงค์หลัก ที่เกี่ยวข้องกับศาลนาและกีฬา ชาวโรมันเป็นพวกแรก ที่ได้ให้กำเนิดการเดินทางเพื่อความสำราญ ได้สร้างรีสอร์ท หรือสถานที่พักตากอากาศตามริมฝั่งชาวทะเล สถานที่อาบน้ำ ชาวโรมันยังเป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์อีกด้วย พัฒนาการของการท่องเทียวในยุโรปในพัฒนามาตามลำดับ และหยุดชะงักลงในยุดมืด ซึ่งเป็นยุดที่ปกครองโดยพระนิกายโรมันคาทอลิก

e0b8a3e0b896e0b984e0b89f 

ผู้เดินทางในสมัยก่อนจะเรียกว่า นักเดินทางและมีการเรียกนักเดินทางว่านักท่องเทียว ราวศตวรรษที่ 19  การเดินทางได้กลับมาสู่ความสนใจในยุด Renaissance ช่องศตวรรษที่ 17 -18 ได้เกิดการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ ที่เรียกว่า The Grand Tour เป็นการเดินทางโดย บุตรธิดาของชนชั้นสูง ของอังกฤษ เพื่อแสวงหาความรู้ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ลักษณธการเดินทางเป็นวงกลม ระยะเริ่มแรกผู้เดินทางจะใช้ เวลา ราว 4 ปี ศึกษาในสาขาวิชา ต่าง ๆ จนจบหลักสูตร ต่อมาได้มีการเพิ่มจำนวน ผู้ร่วมเดินทางและลดระยะเวลาการเดินทางให้น้อยลง เมื่อประเทศต่าง ๆมีการติดต่อกันมากขึ้น มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูต มีการเดินทางของนักการทูตของเหล่าผู้เผยแพร่ศาสนา ถือได้ว่าเป็นการเดินทาเพื่อธุรกิจเป็นกลุ่มแรก

ช่องต่อมามีการพบบ่อน้ำแร่เชื่อกันว่าสามารถให้รักษาโรค ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง โดยเหตุผลเพื่อสุขภาพเป็นครั้งแรก

e0b897e0b8b0e0b980e0b8a53

ช่วงศตวรรษที่ 19  ได้มีผู้ค้นพบ และชื่อว่าน้ำทะเลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ชายทะเลจึงได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยม ในช่วงศตวรรษที่ 19 การเดินทางได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากชนชั้นสูงไปสู่ชนชั้นกลางมากขึ้น  วัตถุประสงค์หรือเหตุผลเพื่อการสังคมและทางด้านจิตใจมากกว่าเหตุผลอื่น ชาวอังกฤษค้นพบว่า เทือกเขาในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสต์เซอร์แลนด์เป็นแหล่งท่องเทียวใหม่ เพื่อการเล่นสกี การเดินทางไปยังบ่อน้ำแร่ยังคงมีอยู่ มีการสร้าง ที่พักแบบรีสอร์ทเพื่อความสะดวกในการพักผ่อน มีการเปลี่ยนแปลงในทางเทคดนโลยีหลายประการโดยเฉพาะ การสร้างทางรถไฟ และการเดินทางโดยรถไฟ เป็นจุดกำเนิดสำคัญของการท่องเทียว โดยคนจำนวนมาก ประมาณ ปี 1841  โทมัส คุก ได้เห็นความสำคัญของการท่องเทียว ได้จัดทรรศนาจรขึ้นทางรถไฟเป็นครั้งแรก โดยนำคนงานขึ้นรถไฟเพื่อทรรศนาจร จากเมือง Lougsborough ถึงเมือง Leicester การจัดทัศนาจรแบบเฉพาะกลุ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการท่องเทียว ในศตวรรษที่ 20 มีการนำเรือกลไฟมาใช้เป็นเรือโดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มีการพัฒนาท่าอากาศยาน ยุคนี้ได้เกิดการเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทียวอีกหลายประการการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ว่ามาจากสาเหตุหลัก ๆ สองประการ

1. ความปรารถนาที่จะเดินทาง

2. การลดอุปสรรคในการเดินทาง

เงื่อนไขสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาได้แก่

1. การเพิ่มขึ้นในรายได้ของประชากร

2. ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี อากาศยาน

3.การที่ประชาชนมีรถเพิ่มขึ้น

4.การที่ประชาชนมีเวลาว่างมากเพิ่มขึ้น

5.การที่ประชาชนมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

6.การเติบโตในธุรกิจการท่องเที่ยว

europe1 

 

ประวัติพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอื่น ๆ

ประวัติของการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริการและแคนาดา  ตัวกระตุ้นที่สำคัญได้แก่การพัฒนาของรถไฟ การเดินทางโดยรถยนต์นำไปสู่การสร้างที่พักหรือ โรงแรมเล็ก ๆ สหรัฐอเมริกาเป็นต้นกำเนิดสวนสนุกแหล่งจับจ่ายซื้อของพฤติกรรมกลางแจ้ง

การท่องเที่ยวในแอฟริการ ซึ่งประเทศเคนย่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นดินแดนแห่งการล่าสัตว์ แต่ปัจจุปันได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากมีข้อห้ามจากทางรัฐบาล  ประเทศโมร็อกในรับความนิยมในช่วงฤดูหนาว

ตะวันออกกลางถือเป็นภูมิภาคแห่งการจาริกแสงบุญ เพราะเป็นภูมิภาคสำคัญของศาสนาของโลก สำหรับเอเชียจะกล่าวเฉพาะ ประเทศไทย จีน และอินเดีย ประเทศไทย ได้รับการขนาดนามจากนักท่องเทียวชาวยุโรปว่าเป็นแหล่งพักผ่อนเพื่อ สำหรับธรรมชาติ หาดทราย มีสถานที่พักตากอากาศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย อย่างไรก็ดีประเทศไทย ยังขาดการวางแผนที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ตากอากาศหลายแห่งที่สูญเสียความสวยงามไป เช่นพัทยาและหาดจอมเทียน ประเทศจีนมีประวัติการท่องเทียวมาช้านานการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม ของคนชั้นสูง จนกระทั่งไม่กี่ทศวรรษนี้ได้เริ่มแพร่หลายต่อชนชั้นกลางและคนชั้นล่าง

ประเทศอินเดีย  การท่องเที่ยวภายในประเทศ เกี่ยวข้องกับการจาริกแสวงบุญ หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทางตอนเหนือมีอากาศเย็นและมีภูมิทรรศที่น่าประทับใจ ในวันหยุดได้รับความนิยม เมื่อไม่นานนี้พื้นที่บริเวณชายฝั่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดชาวอินเดีย มีการก่อสร้างโรงแรมและสถานที่ตากอากาศ อินเดียวเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพการท่องเที่ยว เห็นได้จากเครือข่ายการคมนาคมที่ประกอบด้วยทางรถไฟ ที่มีความยาวรวมกันประมาณ 62000 กิโลเมตร

การท่องเทียวในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ประชาชนจะให้ความสำคัยกับการท่องเที่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ การเติบโตอย่างรวดเร็ว กลุ่มที่สำคัญของนักท่องเที่ยว ที่มายังออสเตรเลียคือ กลุ่มที่เดินทางมาเยี่ยมญาติ

การท่องเที่ยวในเขตแปซิฟิก ประเทส กวม ตองกา ฟิจิ และซามัวตะวันตก ประเทศเหล่านี้ พยายามประชาสัมพันธ์ ว่าเป็นสรรค์แห่งแปซิฟิก และ ภูมิภาคสุดท้ายที่กล่าวถึงคือ ภูมิภาคแอนตาติกซึ่ง มีลักษณะการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เป็นการท่องเที่ยวแบบเดินทางเข้า เท่านั้น กว่าร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมภูมิภาคนี้โดยเรือ

พ.ย.
13

ประเทศอังกฤษ

uk_022

ภูมิประเทศ สหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่อ เนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรม ความมีคุณภาพของการศึกษา และการเป็นศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม

คำว่า สหราชอาณาจักร หรือ United Kingdom หมายถึง เกาะใหญ่ – Great Britain และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ – Northern Island โดย Great Britain หมายถึงเกาะใหญ่ซึ่งรวมถึงอาณาเขตของ อังกฤษ – England, เวลส์ – Wales และสก๊อตแลนด์ – Scotland ดังนั้น คำว่าสหราชอาณาจักร จึงหมายถึงประเทศที่รวมอาณาเขตของ 4 ประเทศเข้าด้วยกันคือ
1. ประเทศอังกฤษ: เมืองหลวงคือเมือง London และใช้ภาษาอังกฤษ
2. ประเทศเวลส์ : เมืองหลวงคือเมือง Cardiff และใช้ภาษาอังกฤษ เวลส์
3. ประเทศสก๊อตแลนด์ : เมืองหลวงคือเมือง Edinburgh และใช้ภาษาอังกฤษ กาลิค
4. ประเทศไอร์แลนด์เหนือ : เมืองหลวงคือเมือง Belfast และใช้ภาษาอังกฤษ ไอริช สหราชอาณาจักรมีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 244,046 ตารางกิโลเมตร

uk__102

ประชากร ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 64 ล้านคน ประชากรทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษแต่ก็มีสำเนียงที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ฟังสามารถรู้ได้โดยทันที ว่ามาจากส่วนไหนของประเทศ

ภูมิอากาศและฤดูกาล สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของสหราชอาณาจักร จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน โดยทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวคือ 2-4 องศาเซลเซียส และสูงสุดในช่วงฤดูร้อนคือ 18-22 องศาเซลเซียส
ประเทศสหราชอาณาจักรมี ฤดูกาลทั้งหมด 4 ฤดูคือ
ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนกันยายน-พฤศจิกายน
ฤดูหนาว : เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

canterbury_bristol_cambridge1

เวลา ประเทศอังกฤษเป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก (GMT – Greenwich Mean Time) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก จึงมีเวลาที่เร็วกว่า โดยเร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง (ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม) หรือ 7 ชั่วโมง (ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ปลายเดือนมีนาคม)

การปกครอง ระบบการปกครองของสหราชอาณาจักรคือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีควีนอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ และมีนาย โทนี่ แบร์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
รัฐสภาของอังกฤษ แบ่งเป็น 2 สภา คือ สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาล่าง (House of Commons) การแต่งตั้งรัฐบาลอยู่ในความรับผิดชอบของสภาล่าง และสำหรับสภาสูงมีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมือง

uk__london__31

เมืองที่สำคัญ เมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองที่มีความสำคัญของสหราชอาณาจักร คือ

LONDON

OXFORD

BRIGHTON

BOURNEMOUNT

MANCHESTER

LIVERPOOL

สถิตินักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ เดินทางเข้า-ออก

1781

สถิติประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนิยมเดินทางท่องเที่ยว

1108

จากการสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนิยมท่องเที่ยวในประเทศสเปนมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่า มีราคาถูก อาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตร ซึ่งสปนเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษกว่า40ปี

รองลงมาคือประเทศฝรั่งเศสซึ่งชาวอังกฤษจะชื่นชอบเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของชาวฝรั่งเศสและข้อได้เปรียบคือทั้งสองประเทศอยู่ใกล้กันใช้เวลาเดินทางเพียง 4-9 ชม.ก็ถึงฝรั่งเศส ลำดับที่สามคือกรีซและอื่นๆ

ก.ย.
04

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!